Sponsoren Kledingbanken Limburg

Privacy verklaring

Stichting Kledingbank Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Stichting Kledingbank Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • De verwerking van uw gegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal voor verwerking van deze doelen nodig zijn.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Stichting Kledingbank Limburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op het contactformulier van deze website. 

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Stichting Kledingbank Limburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Kledingbank Limburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Kledingbank Limburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect, stakeholder-/lobbycontracten en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Stichting Kledingbank Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

1. Toegangsbeveiliging

Wij als Stichting Kledingbank Limburg hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van een werkstation (PC) voorzien van een Gebruikersnaam en Wachtwoord. Er is maar beperkte toegang tot deze gegevens door bepaalde medewerkers. Alle medewerkers die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

2.  Software en Antivirus- software up-to-date

Alle werkstations zijn automatisch voorzien van antivirus en malware software. Deze worden automatisch ge-update. Stichting Kledingbank Limburg heeft de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

3.  Data back-up

Dagelijks wordt een back-up gemaakt van de gegevens die worden opgeslagen op de server. Wekelijks worden van bepaalde werkstations een back-up gemaakt om persoonsgegevens te beveiligen en te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

4. Geautoriseerde medewerkers

Alle medewerkers hebben een eigen pc/laptop en dienen in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee hebben zij tot bepaalde mappen toegang afhankelijk van hun functie. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

5. Vernietiging persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens van vrijwilligers en personeel worden conform de wettelijke bewaarplicht bewaard. Bij vernietiging van de persoonsgegevens worden zowel het fysieke als mede het digitale dossier vernietigd na de wettelijke bewaarplicht.

Vernietiging personele gegevens door management assistente.

Vernietiging vrijwilligers gegevens door medewerkers administratie.

Vernietiging van cliëntgegevens na het volgend kalenderjaar door medewerker administratie/boekhouding.

6. Datalekken

Van een inbreuk op de beveiliging is sprake wanneer zich daadwerkelijk een incident heeft voorgedaan. Alleen een dreiging van een inbreuk op de beveiliging is daarom nog geen incident.

Van kwantitatief en kwalitatief ernstige lekken is sprake, wanneer er grote hoeveelheden persoonsgegevens op straat komen te liggen maar ook om persoonsgegevens zoals inloggegevens, financiële gegevens, kopieën identiteitsbewijzen en/of paspoorten.

De aard en omvang van het datalek dienen telkens in overweging genomen te worden bij de afweging of een lek aan de toezichthouder gemeld dient  te worden. Melding aan toezichthouder wordt gedaan door Directie en Bestuur van de Stichting Kledingbank Limburg in samenspraak met medewerker ICT.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Stichting Kledingbank Limburg

St. Joosterweg 7

6051 HE  MAASBRACHT

info@kledingbank-limburg.nl